Általános Szerződési Feltételek

A Szerződés alanyai

Egyrészről: (P-BLASI Kft. székhely: 7683, Dinnyeberki, Fő utca 48.; adószám: 11011451-2-02; cégjegyzékszám: 02 09 062453), mint a Halasi Web Shop honlap üzemeltetője Másrészről: a felhasználók, megrendelők, (továbbiakban: Felek)

A tevékenység jogszabályi alapjai:

1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény.

A Halasi Web Shop tevékenysége

A Halasi Web Shop kiemelt célja, hogy a P-BLASI Kft. által forgalmazott borokat a megrendelők számára internetes vásárlás szempontjából elérhetővé tegye.

A Halasi Web Shop látogatói elérhetik az oldalon szereplő borokat az üzemeltető által feltöltött információk alapján. A regisztrált felhasználóknak lehetőséget biztosít a weboldal elérésére, az ott feltüntetett boroknak rendelésére az üzemeltető által megszabott áron.

Szerződés létrejötte

A P-BLASI Kft. és a Felek között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással, illetve a Halasi Web Shop által küldött visszaigazolással jön létre. A megrendeléseket rendelési kód alapján tartjuk nyilván. A szerződés megkötésének nyelve: magyar.

Regisztráció

A Halasi Web Shop minden látogatója, amennyiben belép a weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A megadott adatok valódiságáért a regisztrációt kezdeményező tartozik felesőséggel. Amennyiben az üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a Halasi Web Shop portál üzemeltetője jogosult a regisztrált felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve felhasználót a Halasi Web Shop portál használatából kizárni.

A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés érdekében a felhasználó által választott jelszó titkosságának megőrzése a felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Halasi Web Shop üzemeltetőjét ezért semminemű felelősség nem terheli.

A honlap regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra lehet szükség.

Bor rendeléséhez az alap regisztráción felül további adatok megadására is szükség van (ilyen különösen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám).

A regisztráció során a vásárlók részéről a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása szükséges. Így név, szállatási cím, e-mail cím és telefonszám. Az adatok ellenőrzésére és módosítására, illetve törlésére bármikor lehetséges. Az esetleges módosítások azonban a már leadott megrendelésekre nem vonatkoznak.

Regisztráció esetén a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi Web Shop üzemeltetője a felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, információkról. A felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban adatai módosításánál bármikor leiratkozhat arról.

Megrendelés menete

A P-BLASI Kft., mint a honlap üzemeletetője az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során szolgáltatóként jár el.

A megrendelni kívánt termékek azok kiválasztása és a kívánt mennyiség megjelölése után a kosárba tehetőek. A kosár az oldal jobb felső sarkában található és annak tartalma bármikor módosítható, illetve a rendelés elküldése előtt törölhető. A termékek kiválasztása után meg kell adni a szállítási adatokat. A megrendeléshez megjegyzések fűzhetőek,a kosár tartalma áttekinthető, majd a megrendel gombra kattintva a megrendelés véglegessé válik.

A termékek feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Halasi Web Shop nem küld automatikus visszaigazoló e-mailt, abban az esetben a megrendelés státusza a nem megvalósult rendelés kategóriába sorolandó, és így az oldal üzemeltetőét semmiféle felelősség nem terheli.

A megrendelés során az oldal üzemeltetője a megrendelés gördülékeny teljesítése érdekében hozzájut a megrendelő nevéhez, e-mail címéhez, szállítási és számlázási címéhez, valamint telefonszámához. Az üzemeltető ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése céljából használhatja, és azokkal vissza élni nem áll módjába.

Szállítási feltételek

A megrendelt termékek kiszállítására, átadása és a pénzügyi teljesítés vagy saját érdekkörben vagy külön, minden esetben a szolgáltató, és a terméket megrendelő megállapodása alapján kerül sor.

A Halasi Web Shop üzemeltetője felelősséget vállal a megrendelt termékek címhez juttatásáért amiért a meghatározott ellendíjat kéri el.(pl. futárszolgáltatás). Így a megrendelő jogosult igénybe venni a Halasi Web Shop üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban álló futárszolgálatot. E futárszolgálatot a Felek saját felelősségükre, a szolgáltatást nyújtó feltételei szerint veszik igénybe. E feltételek a megrendelések visszaigazolására szolgáló felületen találhatóak. A megrendelt szolgáltatásért, vagy az azok elmaradásából eredő károkért a Halasi Web Shop portál üzemeltetője nem felel.

Szankciók

Abban az esetben, ha a pincészet megrendeléseit több ízben nem igazolja vissza 48 órán belül – aminek eredményeként a vissza nem igazolt megrendelések automatikusan törlődnek –, a Halasi Web Shop portál üzemeltetője jogosult figyelmeztetést küldeni. Amennyiben megrendelés visszaigazolás elmaradása miatti automatikus törlés a figyelmeztetést követően is előfordul, úgy a Halasi Web Shop oldal üzemeltetője a vétkes megrendelőt végleges kizárására is jogosulttá válik.

Elállás joga

A szállítással kapcsolatos költségek minden esetben a vásárlók és az üzemeltető közötti megállapodás tárgyát képezik. A megrendelő az általa megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben a megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A pincészet az elállási jog gyakorlása esetén, a megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

Halasi Web Shop szolgáltatásának ellenértéke

Az Ellen érték mindig, minden esetben a weboldalon feltüntetett termékek kereskedelmi ellen értéke. Az üzemeltető az árváltozás jogát fent tartja, viszont köteles a megrendelt termékeket a megrendelés pillanatában feltüntetett áron garantálni a megrendelő felé.

Felelősségkorlátozás

A Felhasználók, vagy más természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által a Halasi Web Shop oldalon elhelyezett tartalmakért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért a Halasi Web Shop semmilyen felelősséget nem vállal.

A borok szállításának, vagy a megrendelés pénzügyi teljesítésének elmaradásából eredő bárminemű kárért a ( köztes szolgáltató felé) a Halasi Web Shop üzemeltetője felelősségét teljes mértékben kizárja.

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, így például üzemzavar, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Az esetleges reklamációt a Ptk. szabályai szerint közvetlenül a terméket előállító P-BLASI Kft. szemben érvényesíthetőek.

Garancia és jótállás

Termékeinket a gyártó által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba.
A jótállást kizáró tényezők Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben:

ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható.
ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van.
ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.
Az esetek, ahol a bor dugós, tehát az ún. „dugóíz” érezhető egyedi elbírálás alá esnek, így ha ezzel a problémával szembesül kérjük ezzel kapcsolatban vegyék fel velünk a kapcsolatot az info@halasipince.com email címen vagy a 06/72-611-175-ös telefonszámon.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen az info@halasipince.com címen vagy a 06/72-611-175- ös telefonszámon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg: * A fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog minden borra vonatkozik, ami bontatlan.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, személyesen vagy telefonon kell bejelentenie.

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon (de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül) belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a vevő a bort kibontotta, és nem sikerült tisztázni a reklamáció okát, a Halasi Web Shop üzemeltetője nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 8 napon belül lemondja, és a borok árát banki átutalással előreutalta, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

Amennyiben a Vevő a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg a megrendelés visszaigazolását, annak kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónapig gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Halasi Web Shop üzemeltetője a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Halasi Web Shop-on keresztül zajló megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adatok cégük nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységükhöz használják fel, harmadik félnek nem adják át.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik.

A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a Szolgáltató cégeknek (Posta, Futárszolgálat). Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre a Szolgáltató bemutatja, módosítja vagy törlik (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák példányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Szerzői jog

A Halasi Web Shop portálon az üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek között a cikkeket, fotókat, grafikákat és egyéb anyagokat, a weboldal megjelenését, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a shop.halasipince.com portál üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető által közzétett tartalmat az üzemeltető tulajdonát képzi. (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Moderálás

A fórum, illetve a hozzászólási lehetőségek biztosítása a Halasi Web Shop honlap üzemeltetőjének ingyenes szolgáltatása. A hozzászólások tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben amennyiben egy adott hozzászólás az üzemeltető vagy mások jogos érdekeit, illetve közerkölcsöt sért, az indoklás és előzetes értesítés nélkül törölhető. A jogsértő, illetve trágár megjegyzéseket ismétlődően feltöltő felhasználók honlap használati jogosultságai korlátozhatóak. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a P-BLASI Kft-t terheli.

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

telefonon: (+36-72) 611-175
személyesen szóban, itt: 7773 Villány, Baross Gábor u. 78/b
levélben: 7773 Villány, Baross Gábor u. 78/b
vagy e-mailben: info@halasipince.com
A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja
A panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel az alábbiakban megjelölt határidőn belül teljesíti

Egyszerű reklamáció: 3 munkanap
Közepes bonyolultságú reklamációk: 5 munkanap
Bonyolult reklamációk: 10 munkanap
A reklamáció bonyolultságának megítélése a vevőszolgálat feladata. Ha a reklamációt a vevőszolgálat nem egyszerű reklamációnak minősíti, úgy az eltérő minősítést jelezni kell a vásárló felé. Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével.

A felmerülő panaszokat – amennyiben ez lehetséges – helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról.

A fizetés történhet

készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)
Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ez esetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.
átutalással
bankkártyás fizetéssel.
Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

A bankkártyás fizetés a Budapest Bank és a First Data biztonságos csatornáján keresztül történik. A fizetési oldal a „Kifizetés most bankkártyával” fizetési mód kiválasztását követően a Megrendelés gombra kattintva automatikusan jelenik meg. A kártyaadatok begépelése után nyomja meg a „Fizetés” gombot, és várjon amíg a rendszer feldolgozza a tranzakciót. Miután a tranzakció feldolgozásra került a rendszer megjeleníti a visszaigazolást a fizetési kérésről, majd visszairányítja a webáruházba.

A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is e-mailben küldjük el vásárlóink részére.

Egyéb rendelkezések

A Halasi Web Shop üzemeltetője kijelenti, hogy a kereskedelmi forgalom bonyolításához mind anyagi, mind jogi és üzemeltetői háttérrel rendelkezik.

A honlapon keresztül bort kizárólag 18. életévüket betöltött, legalább korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyek rendelhetnek.

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Minden egyes módosítás alkalmával a honlap üzemeltetője felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására.